Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:10

10Eyı tł'axǫǫ̀ wecheekeè Abraham wets'ǫ tıts'aàdìıcho hoònǫ k'enaɂı̨wa gà naèhtła, t'asìı nezı̨ı̨ łǫ edexè ayį̀į̀là. Aram-Naharayım nèk'e ts'ǫ̀ dèhtła, eyı tł'axǫǫ̀ ekǫ nèk'e kǫ̀ta Nahor ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index