Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:11

11Kǫ̀ta gà nıwà-lea nììtła ekò tıts'aàdìıcho tık'è gòɂǫǫ gà dèè k'e nàgògı̨ı̨hgè agǫ̀ǫ̀là. Xèhts'ǫ̀ agodaadee ekìıyeè k'e ts'èko tı gìhchı ha nìkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index