Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:14

14T'eeko ı̨łè wets'ǫ̀ dıı haehsı̨ı̨ sìı, ‘Netıtǫǫ̀ gots'ǫ tı wehts'è,’ wèehsı̨ nı̨dè, ‘Hęɂę, tı nets'è,’ sèhdı xè, ‘Nets'ǫ tıts'aàdìıcho hazǫǫ̀ tı gıghàehdı ha,’ hadıı sìı eyı t'eeko, Isaac wegha ts'èko neehchì hǫt'e welè. Eyı weghàà sets'ǫ̀ k'àowo etewenèeɂı̨ wek'èehsǫ ha,” hadıì yaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index