Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:19

19Tı yeghàı̨dì tł'axǫǫ̀, t'eeko hadı, “Nets'ǫ tıts'aàdìıcho sı gıgha hòt'a ts'ǫ̀ tı gıghàehdı ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index