Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:20

20Eyıt'à edetıtǫǫ̀ yìı gots'ǫ tıts'aàdìı tı-gedǫǫ-k'è ı̨whąą̀ tı deyìı̨htł'ı gà k'achı̨ tı ìhchı gha tık'è ts'ǫ̀ tı̨mǫèhza. Tıts'aàdìıcho hazǫǫ̀ gıgha hòt'a ts'ǫ̀ gogha tı eghǫèla.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index