Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:22

22Tıts'aàdìıcho hòt'a tı gıadǫ tł'axǫǫ̀, Abraham wecheekeè goı̨ghǫ̀-lamǫ̀ǫ eyıts'ǫ golachı̨į̀ k'e whelaa nedà xè sǫǫ̀mbaekwo dètìı t'à hòèlı̨ı̨ yeghàı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index