Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:30

30Goı̨ghǫ̀-lamǫ̀ǫ eyıts'ǫ wedè welachı̨į̀ k'e whelaa yaɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì eyıts'ǫ eyı dǫ dàyèhdıı yıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì yets'ǫ̀ xàèhtła. Abraham wecheekeè tık'è ts'ǫ̀ nıwà-lea tıts'aàdìıcho gà nàwo yaɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index