Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:31

31“Gots'ǫ̀ K'àowo nexè sìghà agǫ̀ǫ̀là t'à sek'èątła,” yèhdı. “Ayìıha jǫ nàąwoò anet'ı̨? Kǫ̀ goyìı negha gòɂǫǫ̀ agòhłà eyıts'ǫ tıts'aàdìıcho sı gıgha gòɂǫ,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index