Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:32

32Eyıt'à Abraham wecheekeè eyı kǫ̀ ts'ǫ̀ ajà, tıts'aàdìıcho k'e xàɂı̨ı̨wa. Tł'oh tıts'aàdìı gha nègı̨ı̨wa eyıts'ǫ gıghǫ shèzhee tıts'aàdìı ghàgı̨ı̨dì, eyıts'ǫ edekè k'enagehtse gha tı goghàgı̨ı̨dì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index