Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:33

33Eyı tł'axǫǫ̀ weghǫ shèts'ezhee dǫ gha nègı̨ı̨la, hanìkò Abraham wecheekeè hadı, “Shèhtı̨ ha-le. Ayìı dàehsı̨ ha sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ tł'axǫǫ̀ nı̨dè zǫ shèhtı̨ ha,” gòhdı.

“Tł'anǫǫ̀ goı̨de,” Laban yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index