Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:40

40“Eyıt'à dıı hasèhdı, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wenàowoò k'ę̀ę̀ ehdaa sìı edets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ nexè ayele ha, eyıts'ǫ ayìı gha ekǫ naątła ha sìı nets'ǫ̀ hoedıì ayele ha. Hanì-ı̨dè setà wèot'ı̨ gots'ǫ seza wegha ts'èko į̀hchı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index