Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:44

44“Tı nedǫ, nets'ǫ tıts'aàdìıcho sı tı gıghàehdı ha,” sèhdı nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo sets'ǫ̀ k'àowo weza gha eyı t'eeko yį̀į̀hchì hǫt'e welè,’ dehsı̨į̀ xàyaehtı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index