Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:46

46“Ekò et'ıì edetıtǫǫ̀ sets'ǫ̀ hodàyı̨į̀xè, hadı, ‘Tı nedǫ, eyıts'ǫ nets'ǫ tıts'aàdìıcho sı tı gıghàehdı ha,’ hadı. Eyıt'à tı ehts'e, ededı̨ t'aa tıts'aàdìıcho ghàtını̨ı̨dì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index