Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:48

48Eyı tł'axǫǫ̀ nàgòıhgè, gots'ǫ̀ K'àowo weghàtsį̀ehdı. Sets'ǫ̀ k'àowo Abraham Wenǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ sǫehdı. Sets'ǫ̀ k'àowo wèot'ı̨ ts'ǫ̀ ehkw'ıì asį̀į̀là, weza gha ts'èko èhchı ha t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index