Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:61

61Hagedı tł'axǫǫ̀ Rebekah eyıts'ǫ ts'èko yegha eghàlageedaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı sınìgı̨ı̨de, tıts'aàdìıcho k'e dageèhkw'e gà dǫ xè nageèhde. Hanì t'aa Abraham wecheekeè Rebekah edexè naèhchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index