Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:7

7“Gots'ǫ̀ K'àowo, yak'e gots'ǫ Nǫ̀htsı̨, setà wekǫ̀ gots'ǫ eyıts'ǫ senèè gots'ǫ xàseèhchìı sìı dıı hanì yatı nàtsoo sexè whehtsı̨ ı̨lè: ‘Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sìı dıı dèè gıghàehɂà ha,’ sèhdıı sìı, edeyak'eet'ı̨į̀ nenakweè sıìgogeleè ayele ha. Hanì-ı̨dè ekǫ gots'ǫ seza wegha ts'èko gǫ̀hɂà ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index