Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:8

8Eyı t'eeko nexè anade ha nıwǫ-le nı̨dè dıı yatı nàtsoo sexè wheęhtsı̨ı̨ sìı t'à nek'enìdahoet'à ha-le. Hanìkò seza ekǫ nawı̨ı̨chì ha nıìle,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index