Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:9

9Eyıt'à wecheekeè Abraham weyatıì k'ę̀ę̀ eghàlaeda gha edılà Abraham wedzaà tł'a whehdì t'à yexè yatı nàtsoo whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index