Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:18

18Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sìı Havılah nèk'e gots'ǫ Shur nèk'e hagǫǫwa ts'ǫ̀ nàgedè agejà. Kǫ̀ta Ashur ts'ǫ̀ ts'adè nı̨dè Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nıwà-le agǫ̀ht'e. Hanìkò wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ ts'èwhı̨į̀ ełexè nàgedè ha dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index