Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:31

31Jacob yets'ǫ̀ hadı, “Età weza ǫhdaà nelı̨ t'à wets'ǫ t'asìı deɂǫ̀atłǫ nets'ǫ̀ ade ha sìı dıì-t'ıì sets'ǫ̀ neghǫ nàèdì nı̨dè tıwo neghàehdı ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index