Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:34

34Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob, łèt'è eyıts'ǫ tıwo dek'oo Esau ghàı̨dì. Esau shètı̨ tł'axǫǫ̀ nıìtła gà xàèhtła. Eyıt'à Esau goza ǫhdaà k'ę̀ę̀ wetà ts'ǫ t'asìı weghǫ̀zhe ha ı̨lèe sìı wegha t'asìı wı̨ı̨zìı nadlı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index