Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26

Isaac eyıts'ǫ Abımelek gıgodıì

1Eyı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ bò whìle agòjà, Abraham edaà ekò sı hagòjà ı̨lè. Eyıt'à Isaac kǫ̀ta Gerar ts'ǫ̀ ajà, ekǫ Abımelek, Fılıstea got'ı̨į̀ gha k'àowo elı̨. 2Gots'ǫ̀ K'àowo Isaac ts'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Egypt nèk'e ts'ǫ̀ aąde-le. Dıı yeè nèk'e edı̨į̀ nàądè nèehsı̨ ha sìı nàądè. 3Łatsaa dıı yeè nèk'e nàądè, nexè aht'ı̨ ha eyıts'ǫ nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha. Nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dıı dèè hazǫǫ̀ naxıghàehɂà ha. Netà Abraham wets'ǫ̀ yatı nàtsoo xàyaehtıı sìı wek'ę̀ę̀ hòɂǫǫ̀ agohłe ha. 4Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ t'à yat'a whǫ̀ lageètłǫ agehłe ha, eyıts'ǫ dıı dèè hazǫǫ̀ gıghàehɂà ha. Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıts'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gıxè sìghà hòɂǫ ha, 5Abraham sek'èɂaı̨t'è t'à; seyatıì eyıts'ǫ senàowoò k'èdì hǫt'e,” Nǫ̀htsı̨ Isaac ts'ǫ̀ hadı. 6Eyıt'à Isaac kǫ̀ta Gerar łatsaa nàı̨dè.

7Eyı kǫ̀ta gots'ǫ dǫzhìı wets'èkeè ghǫ dagı̨ı̨hke ekò, Isaac gots'ǫ hadı, “Sedè hǫt'e,” gòhdı. Rebekah ts'èko wèdaat'ı̨ı̨ elı̨ t'à wets'ıhɂǫ̀ eyı kǫ̀ta ts'ǫ dǫzhìı ełaàsegèhwhı ha sǫnı, hanıwǫ t'à, “Sets'èkeè hǫt'e,” gòhdı-le.

8Isaac whaà hoògǫ eyı nàı̨dè ekò k'àowocho Abımelek, Fılıstea got'ı̨į̀ gha k'àowo elı̨ı̨ sìı dahkǫ̀ gots'ǫ ı̨zhıì k'eet'į̀ là Isaac edets'èkeè Rebekah k'onadıìde yaɂı̨. 9Eyıt'à Abımelek, Isaac kàehɂà, yets'ǫ̀ hadı, “Xàè nets'èkeè hǫt'e nǫǫ̀! Dànìghǫ, ‘Sedè hǫt'e,’ nı̨ı̨dı nǫǫ̀?” yèhdı.

Isaac yets'ǫ̀ hadı, “Wets'ıhɂǫ̀ dǫ ełaàsegèhwhı ha sǫnı dehwhǫ t'à haehsı̨ ı̨lè,” yèhdı.

10Abımelek hadı, “Dànì ghǫ gots'ǫ̀ hǫı̨ts'ì nǫǫ̀? Dǫ ı̨łè nets'èkeè t'àı̨tè nı̨dè net'àat'à hołı̨ı̨ gok'e ade ha ı̨lè,” yèhdı.

11Eyıt'à Abımelek dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Amìı, dıı dǫ eyıts'ǫ wets'èkeè k'alawoo sìı weweè hołè ha hǫt'e,” gòhdı.

12Isaac eyı nèk'e t'asìı dehshee nìı̨la. Gots'ǫ̀ K'àowo yegha sìghà agǫ̀ǫ̀là t'à eyı xo k'e et'ıì t'asìı dehshee ı̨łèakw'eènǫ deɂǫ̀atłǫ nàwhehtsı̨. 13Isaac t'asìı łǫ wets'ǫ ajà t'à sıì dǫ ahxee whelı̨. 14Sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe łǫ wets'ǫ eyıts'ǫ wecheekeè łǫ t'à Fılıstea got'ı̨į̀ gıghǫ ts'ohogeedı. 15Eyıt'à Isaac wetà Abraham eda ekò wecheekeè tık'è xàgogı̨ı̨hgè ı̨lèe sìı Fılıstea got'ı̨į̀ tık'è hazǫǫ̀ ehtł'è dàgoòɂǫǫ̀ agį̀į̀là.

16Eyı tł'axǫǫ̀ Abımelek Isaac ts'ǫ̀ hadı, “Gonahk'e dǫ nàtsoo wheęlı̨ t'à, gots'ǫǫ̀ aąde,” yèhdı.

17Eyıt'à Isaac eyı nàı̨dèe gots'ǫ tàèhtła. Shìhge dèè nıɂàa Gerar ts'ǫ̀ tàèhtła t'à ekǫ nàdè ajà. 18Isaac, wetà Abraham eda ekò eyı tık'è hazǫǫ̀ xàgı̨ı̨hgè ı̨lèe sìı yets'ǫdaà xàı̨la. Abraham ełaı̨wo ekò Fılıstea got'ı̨į̀ eyı tık'è gıdanìı̨la ı̨lè. Wetà Abraham dànì tık'è goızı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ k'achı̨ goızì whehtsı̨.

19Isaac wecheekeè eyı nèk'e shìhge dèè xàgı̨ı̨hgè t'à ekǫ tı nezı̨ı̨ nìlı̨ı̨ gogį̀į̀hɂǫ. 20Hanìkò Gerar got'ı̨į̀ gıts'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ Isaac wets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ xè nàyagehtı, “Dıı tık'è gots'ǫ hǫt'e!” gedı. Eyı tık'è ghǫ wets'ǫ̀ nàyagehtı t'à, Isaac eyı tık'è Esek wìyeh ayį̀į̀là. (“Esek” gedı nı̨dè “nàyagehtı” gedıì-agedı.) 21Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ tık'è eyıì-le xàgı̨ı̨hko, hanìkò eyı sı ghǫ nàyagehtı t'à eyı tık'è Sıtnah wìyeh ayį̀į̀là. (“Sıtnah” gedı nı̨dè “eyı tık'è ts'ıhɂǫ̀ ełedzagı̨ı̨hwhǫ” gedıì-agedı.) 22Eyı nèk'e gots'ǫ tàèhtła eyıts'ǫ k'achı̨ tık'è eyıì-le xàgı̨ı̨hgè. Eyı tık'è dǫ yeghǫ nàyaehtı-le t'à Rehobot wìyeh ayį̀į̀là. “Gots'ǫ̀ K'àowo gogha gòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là eyıts'ǫ jǫ nèk'e goxè hoı̨zı̨į̀ gòɂǫǫ̀ agode ha,” Isaac hadı.

23Ekǫ nàı̨dè gots'ǫ Bersheba nèk'e ts'ǫ̀ tàèhtła. 24Eyı toò k'e gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Netà Abraham Wenǫ̀htsı̨ aht'e. Nek'èhdì ne t'à nı̨ı̨jı̨-le. Nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫǫ̀ agehłe ha. Secheekeè Abraham wets'ıhɂǫ̀ negha hagohłe ha,” yèhdı.

25Isaac eyı dèè k'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yaı̨htı. Ekǫ edenı̨hbàa nàı̨hgè eyıts'ǫ wecheekeè tık'è gogehtsı̨ ha dèè xàgı̨ı̨hgè.

26Isaac eyı nàde ekò kǫ̀ta Gerar gots'ǫ k'àowocho Abımelek yets'àèhtła. Ahuzat yegha k'eyaetıı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ Fıkol yegha eghǫǫ-dǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo gıxè aget'ı̨. 27Isaac dayeehke, “Ayìıha sets'àątła anet'ı̨? Senèę̀lı̨-le t'à nasèęhɂà ı̨lè,” yèhdı.

28Abımelek eyıts'ǫ wexè aget'ı̨ı̨ sìı hagedı, “Hoɂıì gots'ǫ̀ K'àowo nexè at'ı̨ wek'èts'eezǫ, eyıt'à ełexè yatı nàtsoo ts'ehtsı̨ ha ts'ı̨ı̨wǫ. Ełexè ts'èwhı̨į̀ ts'eeda gha yatı nàtsoo ełeghàts'ıɂà. 29Hanì-ı̨dè nets'ǫ̀ hoìla eghàlats'eeda-le k'ę̀ę̀ nı̨ sı gots'ǫ̀ hoìla eghàlaı̨da ha-le. T'aats'ǫǫ̀ nets'ǫ̀ nezı̨į̀ nats'eɂa xè ts'èwhı̨į̀ nanets'eèhɂà ı̨lè. Ekò dıì sìı gots'ǫ̀ K'àowo nexè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e,” gıìhdı.

30Eyıt'à Isaac gogha nàsı̨ whehtsı̨ t'à ełexè shègıazhe. 31Satsǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì ełexè yatı nàtsoo gèhtsı̨. Eyı tł'axǫǫ̀ Isaac nagoèhɂà t'à ts'èwhı̨į̀ gıts'ǫǫ̀ nageèhde.

32Eyı dzęę̀ k'e Isaac wecheekeè gıts'ǫ̀ nìı̨de. Tık'è gha dèè xàgı̨ı̨hgè ı̨lèe sìı ghǫ dıı hagıìhdı, “Tık'è xàts'ı̨ı̨hgèe gots'ǫ tı xàetł'ì ajà!” gedı. 33Isaac eyı tık'è Shıbah wìyeh ayį̀į̀là. Dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ eyı kǫ̀ta Bersheba wìyeh hǫt'e.

34Isaac weza Esau dı̨ènǫ weghoò ekò Het got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko nàke gòį̀hchì: Įłè Judıt wìyeh sìı Berı wetì hǫt'e, eyıts'ǫ ı̨łè Basamat wìyeh sìı Elon wetì hǫt'e. 35Eyı ts'èko nàke gıts'ıhɂǫ̀ Isaac eyıts'ǫ Rebekah gıgha dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index