Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:16

16Eyı tł'axǫǫ̀ Abımelek Isaac ts'ǫ̀ hadı, “Gonahk'e dǫ nàtsoo wheęlı̨ t'à, gots'ǫǫ̀ aąde,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index