Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:19

19Isaac wecheekeè eyı nèk'e shìhge dèè xàgı̨ı̨hgè t'à ekǫ tı nezı̨ı̨ nìlı̨ı̨ gogį̀į̀hɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index