Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:24

24Eyı toò k'e gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Netà Abraham Wenǫ̀htsı̨ aht'e. Nek'èhdì ne t'à nı̨ı̨jı̨-le. Nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫǫ̀ agehłe ha. Secheekeè Abraham wets'ıhɂǫ̀ negha hagohłe ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index