Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:32

32Eyı dzęę̀ k'e Isaac wecheekeè gıts'ǫ̀ nìı̨de. Tık'è gha dèè xàgı̨ı̨hgè ı̨lèe sìı ghǫ dıı hagıìhdı, “Tık'è xàts'ı̨ı̨hgèe gots'ǫ tı xàetł'ì ajà!” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index