Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:9

9Eyıt'à Abımelek, Isaac kàehɂà, yets'ǫ̀ hadı, “Xàè nets'èkeè hǫt'e nǫǫ̀! Dànìghǫ, ‘Sedè hǫt'e,’ nı̨ı̨dı nǫǫ̀?” yèhdı.

Isaac yets'ǫ̀ hadı, “Wets'ıhɂǫ̀ dǫ ełaàsegèhwhı ha sǫnı dehwhǫ t'à haehsı̨ ı̨lè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index