Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:16

16Welachı̨į̀ eyıts'ǫ wek'o k'e wekwǫ̀ ı̨tłoa sìı ejıetsoaghàà yek'e ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index