Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:25

25Isaac hadı, “Seza bò segha wheęht'ee sìı weghǫ shèhtı̨ ha seghàı̨dı, hanì-ı̨dè yatı nǫǫde wet'à nexè sìghà hòɂǫ ha sìı t'à nek'eèyahtı ha,” wetà yèhdı.

Jacob edetà ghàbònı̨ı̨dì eyıts'ǫ jìetì sı ets'eè ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index