Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:29

29Dǫ xàɂaa łǫ negha eghàlageeda welè,

nets'ǫ̀ nàgògııhgè welè.

Nechı gıts'ǫ̀ k'àı̨wo welè,

eyıts'ǫ nemǫ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ nets'ǫ̀ nàgògııhgè welè.

Amìı nets'ǫ̀ hoìla ha gı̨ı̨wǫǫ sìı gıts'ǫ̀ hoìla agode ha,

eyıts'ǫ amìı nexè sìghà agı̨ı̨wǫǫ sìı gıts'ǫ̀ sìghà agode ha,” Isaac hadıì edeza Jacob k'eèyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index