Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:3

3Nets'ǫ k'į̀ eyıts'ǫ ı̨htį̀ nı̨į̀wa, yeè ekìı-ka ts'ǫ̀ tıts'aàdìı gha segha nàązè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index