Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:37

37Isaac edeza Esau ts'ǫ̀ hadı, “Negha k'àowo elı̨į̀ awèhłà, eyıts'ǫ wèot'ı̨ hazǫǫ̀ wecheekeè gı̨ı̨lı̨ ha nìyaehtı. Dèè gots'ǫ tł'olà eyıts'ǫ jìecho t'à nezı̨į̀ eda ha wèehsı̨. Eyıt'à negha ayìı dàhłà lì?” wetà yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index