Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:9

9Ejıetsoa k'èhodìı gots'ǫ ejıetsoa nàke łek'àa sìı sets'ǫ̀-ı̨wa, netà dànì bò whet'ee wegha łekǫǫ sìı wegha xàeht'è ha t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index