Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28

1Eyıt'à Isaac edeza Jacob kayaı̨htı. Naetła kwe yatı nezı̨ı̨ yàı̨ɂǫ, dıı hayèhdı, “Jǫ Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko į̀hchı-le. 2Dıì-t'ıì Padan-Aram nèk'e ts'ǫ̀ aąde. Nemǫ wetà Betuyel wekǫ̀ ts'ǫ̀ aąde. Ekǫ gots'ǫ nemǫ wı̨ı̨de Laban wetìke gots'ǫ ts'èko edegha į̀hchı. 3Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı nexè sìghà ayııle, eyıts'ǫ dǫ xàgeèɂaa łǫ nets'ǫ xàhohwhıì ayııle. 4Abraham ts'ǫ̀ dànì xàyaı̨htı ı̨lèe sìı nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ gıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayııle. Dıı dèè k'e xàhtǫ lanì nàądèe sìı wets'ǫ̀ k'àı̨woò awı̨ı̨de. Dıı dèè Nǫ̀htsı̨ Abraham ghàyı̨ı̨ɂǫ ı̨lè,” Isaac hadıì Jacob k'eèyaı̨htı. 5Eyı tł'axǫǫ̀ Isaac edeza Jacob ekǫ ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. Eyıt'à Padan-Aram nèk'e Aram got'ı̨į̀ Betuyel weza Laban ts'ǫ̀ ajà. Laban, Rebekah wı̨ı̨de hǫt'e, eyıts'ǫ Rebekah, Jacob eyıts'ǫ Esau gımǫ hǫt'e.

6Isaac, Jacob Padan-Aram nèk'e gots'ǫ ts'èko ìhchı yèhdıì yatı nezı̨ı̨ yeghàı̨ɂǫ xè ekǫ ts'ǫ̀ yeèhɂà eyıts'ǫ “Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko į̀hchı ha-le,” yèhdıı sìı Esau yeghǫ ıìkw'o. 7Jacob edetà eyıts'ǫ edemǫ k'èı̨t'e t'à Padan-Aram nèk'e ts'ǫ̀ ajà, eyı sı yeghǫ ıìkw'o. 8Esau, Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko wetà wegha nezı̨-le, yek'èhoèhzà t'à, 9t'akwe gots'ǫ wets'èkeè gǫ̀hłı̨ kò Ishmael wetì Mahalat xè honìdza. Mahalat, Abraham weza Ishmael wetì hǫt'e, eyıts'ǫ Nebayot wedè hǫt'e.

Jacob nàwhetı̨

10Jacob Bersheba nèk'e gots'ǫ naèhtła, kǫ̀ta Haran ts'ǫ̀ dèhtła. 11Dzę ghàà k'eeda tł'axǫǫ̀ sa nàı̨ɂǫ t'à t'asį̀ı̨ dèè k'e detè ha nıwǫ. Eyı dèè k'e kwe whelaa sìı ı̨łè neyıìchì gà edekwì tł'a nèyeechı gà dètı̨. 12Eyı toò nàwhetı̨. Dèè gots'ǫ yak'e ts'ǫ̀ dechı̨ehka dekı̨ı̨ɂà ghǫ nàwhetı̨. Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ dechı̨ehka k'e ı̨dòo dekegı̨į̀de eyıts'ǫ ı̨zhıì hodàgeède. 13Įdòo dechı̨ehka weka gots'ǫ̀ K'àowo nàwo, yets'ǫ̀ dıı hadı, “Nets'ǫ̀ K'àowo aht'e, necho Abraham Wenǫ̀htsı̨ aht'e, eyıts'ǫ Isaac Wenǫ̀htsı̨ aht'e. Nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dıı dèè wek'e wheętı̨ı̨ sìı naxıghàehɂà ha. 14Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sìı dèè k'e ehtł'è whetł'ıı xètłǫ lagede ha. Hazǫǫ̀ nemǫǫ̀ goòɂà ts'ǫ̀ nenèè gǫchà agode ha. Nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıts'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa xè sìghà hòɂǫǫ̀ agode ha. 15Nexè aht'e ha. Edı̨į̀ ts'ǫ̀ k'ehoı̨hwhoo sìı nexoehdı ha, eyıts'ǫ jǫ nèk'e ts'ǫ̀ naneehchı ha. Seyatıì neghàehɂǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ hòèhtsı̨ gots'ǫ̀ nets'ǫǫ̀ anahde ha-le,” yèhdı.

16Jacob ts'ı̨ı̨wo ekò hanıwǫ, “Ehkw'ı t'à gots'ǫ̀ K'àowo jǫ ts'ǫ̀ èlı̨ hǫt'e nǫǫ̀!” edets'ǫ̀ hanıwǫ. 17Gots'ǫ̀ K'àowo yegà nàwo ghǫ nàwhetı̨ t'à dejı̨į̀ lajà, hadı, “Jǫ agǫ̀ht'ee sìı enıìyah lagǫ̀ht'e! Xàè Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ agǫ̀ht'e! Yak'e ts'ǫ̀ goyagoòɂà agǫ̀ht'e,” hadı.

18K'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì Jacob kwe k'e kwìhɂǫ ı̨lèe sìı neyıìchı gà nàchı̨į̀ɂaà ayį̀į̀là gà tłeh łekǫǫ yek'e nałaèhtł'ı. 19Eyı dèe sìı Bethel wìyeh ayį̀į̀là. T'akwełǫ̀ǫ̀ eyı kǫ̀ta gòɂǫǫ sìı Luz wìyeh ı̨lè.

20-21Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ yatı nàtsoo whehtsı̨, hadı, “Nǫ̀htsı̨ sexè at'ı̨ nı̨dè, t'aa ts'ǫ̀ sek'ehowoo sìı sexoehdı nı̨dè, eyıts'ǫ shèhtı̨ ha seghàɂeedı xè goht'ǫ yìı whıhdaa seghàyele t'à setà wekǫ̀ ts'ǫ̀ anasį̀į̀là nı̨dè Senǫ̀htsı̨ elı̨ ha. 22Eyıts'ǫ dıı kwe nàıhgèe sìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yats'ehtıı k'è gòɂǫ ha, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ seghàyelee sìı wets'ǫ hoònǫ-ı̨łè Nǫ̀htsı̨ ghàehłe ha,” Jacob hadı, yatı nàtsoo whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index