Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:14

14Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sìı dèè k'e ehtł'è whetł'ıı xètłǫ lagede ha. Hazǫǫ̀ nemǫǫ̀ goòɂà ts'ǫ̀ nenèè gǫchà agode ha. Nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıts'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa xè sìghà hòɂǫǫ̀ agode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index