Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:20-21

20-21Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ yatı nàtsoo whehtsı̨, hadı, “Nǫ̀htsı̨ sexè at'ı̨ nı̨dè, t'aa ts'ǫ̀ sek'ehowoo sìı sexoehdı nı̨dè, eyıts'ǫ shèhtı̨ ha seghàɂeedı xè goht'ǫ yìı whıhdaa seghàyele t'à setà wekǫ̀ ts'ǫ̀ anasį̀į̀là nı̨dè Senǫ̀htsı̨ elı̨ ha. 22Eyıts'ǫ dıı kwe nàıhgèe sìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yats'ehtıı k'è gòɂǫ ha, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ seghàyelee sìı wets'ǫ hoònǫ-ı̨łè Nǫ̀htsı̨ ghàehłe ha,” Jacob hadı, yatı nàtsoo whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index