Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:6

6Isaac, Jacob Padan-Aram nèk'e gots'ǫ ts'èko ìhchı yèhdıì yatı nezı̨ı̨ yeghàı̨ɂǫ xè ekǫ ts'ǫ̀ yeèhɂà eyıts'ǫ “Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko į̀hchı ha-le,” yèhdıı sìı Esau yeghǫ ıìkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index