Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29

Jacob Padan-Aram nèk'e nììtła

1Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob k'achı̨ naèhtła, sa kàɂàa nèk'e ekǫ got'ı̨į̀ ghǫ nììtła. 2Eyı nèk'e tık'è gòɂǫǫ gà sahzǫ̀ą whehtee k'è taı gòlaa yaɂı̨, eyı tık'è gots'ǫ tı gıghàedı t'à. Eyı tık'è wets'ǫdaà kwe nechàa wheɂǫ. 3Sahzǫ̀ą hazǫǫ̀ eyı nègı̨ı̨la nı̨dè sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ eyı kwe wedanìı̨ɂǫǫ sìı ı̨ɂǫ̀ǫ̀ agele gà sahzǫ̀ą ghàtıgeedı. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè k'achı̨ kwe gıts'ǫdàèchı.

4Jacob, sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ dagoehke, “Sèot'ı̨ı̨, edı̨į̀ gots'ǫ aaht'e?” gòhdı.

“Kǫ̀ta Haran gots'ǫ ats'ı̨ı̨t'e,” gıìhdı.

5Gots'ǫ̀ hadı, “Asį̀į̀ Laban, Nahor wekwı k'èahsǫ?” gòhdı.

“Hęɂę, wek'èts'eezǫ,” gıìhdı.

6“Asį̀į̀ hotıì eda?” gòhdı dagoehke.

“Hęɂę, hotıì eda,” gıìhdı. “Yeè sahzǫ̀ą xè jǫ naetłee sìı wetì Rachel hǫt'e,” gedı.

7Jacob gots'ǫ̀ hadı, “Įłaà sa dagǫǫwà daaɂa t'à sahzǫ̀ą łą̀ą nìagııdè agıahłe-le. Sahzǫ̀ą tı gıghàahdı gà k'achı̨ dèè k'e shègezheè agıahłe,” gòhdı.

8“Hats'ele ha dìì,” gedı, “Sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ edesahzǫ̀ą xè jǫ nègı̨ı̨de nı̨dè zǫ tık'è wets'ǫdaà xàts'eechı hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè sahzǫ̀ą hazǫǫ̀ tı gıghàts'eedı hǫt'e,” gedı.

9Įłaà gots'ǫ̀ gode ekò Rachel edetà gha sahzǫ̀ą k'èdìı elı̨ı̨ sìı sahzǫ̀ą xè eyı nììtła. 10Rachel Laban wetì hǫt'e eyıts'ǫ Laban Jacob wemǫ wı̨ı̨de hǫt'e. Jacob Rachel eɂı̨ ekò yegha kwe nechàa ı̨ɂǫ̀ǫ̀ ayį̀į̀là gà weɂeh wesahzǫ̀ą ghàtını̨ı̨dì. 11Eyı tł'axǫǫ̀ Jacob, Rachel k'èts'adlı̨, sıì wınà t'à hòtł'ò xàı̨tsè. 12Jacob, Rachel ts'ǫ̀ hadı, “Netà wèot'ı̨ aht'e, eyıts'ǫ Rebekah weza aht'e,” yèhdı. Eyıt'à Rachel edetà ts'ǫ̀ hadı ha yets'ǫ̀ tı̨mǫèhza.

13Laban, Rebekah weza Jacob ghǫ godı ıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì yets'ǫ̀ èhtła. Sıì wınà t'à edeyàdo gà yek'èts'adlı̨. Edekǫ̀ ts'ǫ̀ ayį̀į̀là tł'axǫǫ̀ Jacob wexè dàgòjàa sìı hazǫǫ̀ edeɂeh ts'ǫ̀ hadı. 14Eyı tł'axǫǫ̀ Laban yets'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı t'à xàè ełèot'ı̨ ats'ı̨ı̨t'e,” yèhdı.

Jacob ełedèke Leah eyıts'ǫ Rachel xè honìdza

15Jacob ı̨łè sa ts'ǫ̀ yexè nàı̨dè tł'axǫǫ̀, Laban yets'ǫ̀ hadı, “Sèot'ı̨ anet'e kò t'asìı k'èxa-le segha eghàlaı̨da ha dìì. Ayìı k'èxa segha eghàlaı̨da ha newǫǫ sìı sets'ǫ̀ haı̨dı,” yèhdı.

16Laban wetì nàke gǫ̀hłı̨ ı̨lè. Wetì ǫhdaà Leah wìyeh, eyıts'ǫ wetì nǫǫde Rachel wìyeh. 17Leah wedaà nezı̨į̀ wègaat'ı̨ hanìkò Rachel hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ denahk'e wèdaat'ı̨. 18Jacob, Rachel ghǫneètǫ t'à Laban ts'ǫ̀ hadı, “Netì nǫǫde Rachel k'èxa łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ negha eghàlaehda ha,” yèhdı.

19Laban hayèhdı, “Dǫ eyıì-le yìhchı nahk'e nı̨ neghàehtè ha denahk'e segha nezı̨ hǫt'e. Jǫ sexè nàądè,” yèhdı. 20Eyıt'à Jacob, Rachel ìhchı ha łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ Laban gha eghàlaı̨dà, hanìkò sıì Rachel ghǫneètǫ t'à wegha dıì whaà-lea lanì.

21Łǫ̀hdı̨ xo k'ehǫǫwo tł'axǫǫ̀ Jacob, Laban ts'ǫ̀ hadı, “Hòt'a łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ negha eghàlaıhdà t'à netì saı̨htè, wexè whıhtı̨ ha dehwhǫ hǫt'e,” yèhdı.

22Eyıt'à Laban yegha nàsı̨ ehtsı̨ ha t'à dǫ hazǫǫ̀ gokàwhehɂà. 23Hanìkò eyı toò k'e edetì ǫhdaà Leah èhłı̨ Jacob ghàı̨htı̨ t'à Jacob yet'àı̨tè. 24Eyıts'ǫ Laban, t'eeko Zılpah wìyeh, edetì Leah ghàı̨htı̨, yegha eghàlaedaa elı̨ gha.

25K'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà ekò Leah yegà whetı̨ nǫǫ̀! Eyıt'à Jacob edeɂeh Laban ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ hanì sets'ǫ̀ eghàlaneedà? Rachel k'èxa negha eghàlaıhdà ı̨lè. Dànìghǫ seghǫyaneɂǫ?” yèhdı.

26Laban yets'ǫ̀ hadı, “Gonàowoò k'ę̀ę̀ gotì ǫhdaà wekwe gotì nǫǫde honìda ha nıìle. 27Leah honìdzaa wegha ı̨łè dzęahta ts'ǫ̀ nàsı̨ hołèe wek'ehǫǫwo ts'ǫ̀ wegà needà nı̨dè setì nǫǫde sı neghàehtè ha. Setì Rachel k'èxa k'achı̨ łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ segha eghàlaı̨da ha,” yèhdı.

28Eyıt'à Jacob hajà. Leah xè ı̨łè dzęahta k'ehǫǫhwho, eyı tł'axǫǫ̀ Laban edetì Rachel yets'èkeè elı̨ ha yeghàı̨htı̨. 29Laban, t'eeko Bılah, wetì gha eghàlaedaa elı̨ gha yeghàı̨htı̨. 30Eyıt'à Jacob, Rachel sı t'àı̨tè. Leah nahk'e Rachel ghǫneètǫ. Rachel xè honìdza k'èxa k'achı̨ łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ Laban gha eghàlaı̨dà.

Jacob weza gıgǫ̀hłı̨

31Gots'ǫ̀ K'àowo, Leah weghǫnehoòtǫ-le yek'èezǫ t'à chekoa wets'ǫ ayį̀į̀là, hanìkò Rachel chekoa wets'ǫ-le. 32Leah hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨. Ruben wìyeh ayį̀į̀là, dıı hadı t'à, “Daıhɂa t'à gots'ǫ̀ K'àowo sets'àı̨dì. Hòt'a sedǫǫ̀ seghǫneètǫǫ̀ ade ha,” hadı.

33K'achı̨ hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨, hadı, “Seghǫnehoòtǫ-le gots'ǫ̀ K'àowo yeghǫ ıìkw'o t'à dıı dǫzhìa seghàı̨htı̨,” hadı. Eyıt'à Sımeyon wìyeh ayį̀į̀là.

34Leah k'achı̨ hotıeda-le ajà t'à k'achı̨ dǫzhìa nìı̨htı̨, hadı, “Weza taı nìıhła t'à k'ǫǫ̀t'a sedǫǫ̀ sexè at'ı̨į̀ ade ha,” hadı. Eyıt'à dǫzhìa Levı wìyeh ayį̀į̀là.

35K'achı̨ hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨, hadı, “Dıì t'à gots'ǫ̀ K'àowo weghàsǫehdı ha,” hadı. Eyıt'à dǫzhìa Judah wìyeh ayį̀į̀là. Eyı tł'axǫǫ̀ chekoa nìhtè-le ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index