Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:21

21Łǫ̀hdı̨ xo k'ehǫǫwo tł'axǫǫ̀ Jacob, Laban ts'ǫ̀ hadı, “Hòt'a łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ negha eghàlaıhdà t'à netì saı̨htè, wexè whıhtı̨ ha dehwhǫ hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index