Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:23

23Hanìkò eyı toò k'e edetì ǫhdaà Leah èhłı̨ Jacob ghàı̨htı̨ t'à Jacob yet'àı̨tè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index