Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:24

24Eyıts'ǫ Laban, t'eeko Zılpah wìyeh, edetì Leah ghàı̨htı̨, yegha eghàlaedaa elı̨ gha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index