Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:25

25K'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà ekò Leah yegà whetı̨ nǫǫ̀! Eyıt'à Jacob edeɂeh Laban ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ hanì sets'ǫ̀ eghàlaneedà? Rachel k'èxa negha eghàlaıhdà ı̨lè. Dànìghǫ seghǫyaneɂǫ?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index