Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:34

34Leah k'achı̨ hotıeda-le ajà t'à k'achı̨ dǫzhìa nìı̨htı̨, hadı, “Weza taı nìıhła t'à k'ǫǫ̀t'a sedǫǫ̀ sexè at'ı̨į̀ ade ha,” hadı. Eyıt'à dǫzhìa Levı wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index