Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:13

13Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ts'èko ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ hanì eghàlaneedà?” yèhdı.

Ts'èko hadı, “Gòocho seghǫyaàɂǫ t'à jìecho ııhɂà,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index