Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:19

19“Ehtł'è nanedlı̨ gots'ǫ̀ nınììtì xè

la nàtsoo ghàlaı̨da zǫ t'à shènetı̨ ha.

Ehtł'è gots'ǫ nehòlı̨ t'à ehtł'è anet'e,

eyıts'ǫ ehtł'è nanedlı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ Adam ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index