Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:6

6Ts'èko, eyı ts'ı wejìecho ts'eɂà gha nezı̨ lanì wegha wègaat'ı̨ xè wegha wèdaat'ı̨. Wet'à gohzǫǫ̀ ahde ha nıwǫ t'à jìecho mǫ̀hdaa neyı̨į̀wa gà yı̨ı̨ɂà. Wedǫǫ̀ yegà nàwoo sìı jìecho mǫ̀hdaa yeghàı̨dì. Ededı̨ sı yı̨ı̨ɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index