Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:26

26Sets'èkeè gık'èxa eghàlaıhdàa sìı seghàgı̨ı̨le, eyıts'ǫ seza sı, gıxè senèk'e ts'ǫ̀ anahde ha t'à. Whaà negha hòtł'ò eghàlaıhdàa sìı wek'èı̨zǫ hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index