Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:31

31“Tł'anǫǫ̀ ayìı neghàehɂà ha neewǫ?” Laban yèhdı. “T'asìı seghàı̨ɂà-le. Hanìkò t'asìı ı̨łè segha hanelà nı̨dè ı̨łaà nets'ǫ tıts'aàdìı gık'èhdì ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index