Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:33

33Eyı sahzǫ̀ą wek'èxa eghàlaıhdàa sìı wek'anehtǫ nı̨dè nets'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaıhdà wek'èı̨zǫ ha. Ejıetsoa weta goèhzǫ-le eyıts'ǫ sahzǫ̀ązaa dezǫ lanı-le sìı sets'ǫ ta wheda nı̨dè eyı neghǫ deèhɂį̀ gha ııtà ha,” Jacob yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index