Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:37

37Jacob, ts'ı taı xàɂaa gots'ǫ dechı̨ łǫ xàı̨ht'a gà wet'ıì mǫ̀hdaa yek'et'ıę̀hdla t'à dechı̨ wek'e nawhet'ıì ayį̀į̀là. Hanì dechı̨ wetǫǫ̀ degoo wek'e wègaat'ı̨į̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index